Thông tin đăng ký cựu sinh viên

Với mục đích kết nối các thế hệ cựu sinh viên, học viên, tiến tới xây dựng mạng lưới cựu sinh viên, học viên nhà trường, cùng nhau hỗ trợ chia sẻ, hợp tác trong công việc, trong cuộc sống, đồng hành cùng sự phát triển của nhà trường. Kính mong anh chị cựu sinh viên, học viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh dành thời gian cung cấp thông tin dưới đây để đăng ký tham gia mạng lưới cựu sinh viên, học viên nhà trường!
Trân trọng cảm ơn!

1. Họ và tên:
2. Năm sinh:
3. Điện thoại:
4. Email:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Đơn vị công tác:
Chức vụ:
7. Địa chỉ cơ quan:
8. Anh chị đã tham gia học tập tại trường Khóa/Lớp: