Thông tin đăng ký xét tuyển

Thông tin đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy (Xét kết quả học bạ THPT lớp 12 )

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
2. Giới tính:        
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh: (Xã, huyện, tỉnh)
5. Dân tộc:
6. Hộ khẩu thường trú:
Mã tỉnh / Mã huyện / Mã xã:

7. Khu vực: (Thuộc Khu vực nào thì chọn ký hiệu tương ứng)            
8. Nơi học THPT hoặc tương đương: (Ghi tên trường, địa chỉ trường: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường THPT vào ô)

Năm lớp 10:

Năm lớp 11:

Năm lớp 12:

9. Năm tốt nghiệp:
10. Tổ hợp môn xét tuyển:
11. Mã tổ hợp: (A00,A01,D01,C01,C02,C03,C04,D07,D11)
12. Kết quả học tập THPT lớp 12: (Có thể để trống nếu chưa có kết quả)
Môn xét tuyển Điểm TBC CN
Môn 1 (M1):
Môn 2 (M2):
Môn 3 (M3):
Hạnh kiểm lớp 12:
Lưu ý : Điều kiện xét tuyển (TB¬CN lớp 12M1+ TB¬CN lớp 12M2+ TB¬CN lớp 12M3 >= 18,0); Bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.
13. Ngành đăng ký xét tuyển:
Mã ngành:

Địa chỉ báo tin:(Ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc)
Số điện thoại liên lạc: