Thông tin đăng ký xét tuyển

Thông tin đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy (Xét kết quả học bạ THPT)

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
2. Giới tính:        
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh: (Xã, huyện, tỉnh)
5. Dân tộc:
6. Hộ khẩu thường trú:
Mã tỉnh / Mã huyện:

7. Khu vực: (Thuộc Khu vực nào thì chọn ký hiệu tương ứng)            
8. Nơi học THPT hoặc tương đương: (Ghi tên trường, địa chỉ trường: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường THPT vào ô)

Năm lớp 10:

Năm lớp 11:

Năm lớp 12:

9. Năm tốt nghiệp:
10. Tổ hợp môn xét tuyển:
11. Mã tổ hợp: (A00,A01,D01,C01,C02,C03,C04,C14)
12. Kết quả học tập THPT: Kết quả điểm TB chung 3 kỳ (2 kỳ lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 ) hoặc điểm TB chung cả năm lớp 12 của các môn xét tuyển.
Môn xét tuyển Điểm TBC
Môn 1 (M1):
Môn 2 (M2):
Môn 3 (M3):
Hạnh kiểm:
Lưu ý : Điều kiện xét tuyển (Điểm TBC Môn 1 + Điểm TBC Môn 2 + Điểm TBC Môn 3 >=18 ); Bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.
13. Ngành đăng ký xét tuyển:
Mã ngành:

Địa chỉ báo tin:(Ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc)
Số điện thoại liên lạc: